Lietošanas noteikumi

1. Jēdzieni

1.1. “Pārdevējs” – Preču pavadzīmē/ pirkuma apstiprinājumā norādītā fiziskā vai juridiskā persona, kuras preces tiek pārdotas vietnē promo.lv saskaņā ar šiem Noteikumiem un kurš ir atbildīgs par Pircēja pasūtījuma izpildīšanu. Preču pasūtījumā jānorāda Pārdevēja, ar kuru tiek noslēgts attiecīgās preces pirkuma līgums saskaņā ar šiem Noteikumiem, rekvizīti.

1.2.” Promo.lv” – vietne, kurā tiek pārdotas Pārdevēju preces un kuru administrē ECOM EUROPE LIMITED, juridiskās personas reģistrācijas numurs 11216730, PVN numurs GB307168216, juridiskā adrese 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX, korespondences adrese Elijas 21, Rīga, Latvija.

1.3. “Pircējs” – 1) rīcībspējīga fiziska persona, t. i., persona, kura ir pilngadīga un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu; 2) nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad personai ir piešķirta pilngadība pirms termiņa vai persona ir uzskatāma par pilngadīgu;

1.4. “Puses” – Pircējs un Pārdevējs abi kopā.

1.5. “Personas dati” – jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificēta vai identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt vispirms pēc tādiem identifikatoriem kā vārds un uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai pēc vienas vai vairākām personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.

1.6. “Noteikumi” – šie „Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi vietnē Promo.lv”, kas attiecas uz katru Pircēja veikto pirkumu un katru pirkuma līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.

1.7. “Konts” – uz  Promo.lv lietošanas Noteikumu pamata veiktas Pircēja reģistrācijas rezultāts vietnē Promo.lv, kā rezultātā tiek izveidots personīgs Pircēja konts (account), kurā tiek saglabāti viņa personas dati un pasūtījumu vēsture.

1.8. “Privātuma politika” – Promo.lv apstiprināts dokuments, kurā ietverti pamatnoteikumi Personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un glabāšanai, izmantojot promo.lv. Privātuma politika neattiecas uz Personas datu apstrādi, ja šos datus apstrādā Pārdevējs. Personas datu apstrāde, kuru veic Pārdevējs, notiek saskaņā ar Pārdevēja noteikto kārtību. Pirms preču iegādes un šī līguma noslēgšanas ar Pārdevēju Pircējam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Pārdevēja personas datu apstrādes politiku.

1.9. “Līgums” – Pircēja un Pārdevēja noslēgts attiecīgo preču pirkuma līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t. i., pasūtījuma veikšanas brīža. Ikviena starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta Līguma noteikumi tiek uzskatīti par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem, un puses vienmēr izpilda šādus Līgumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.10. “Pasūtījums” – Preču pasūtījums, kurā iekļautas preces, piegāde, atlaide un citi nosacijumi no viena Pārdevēja un kalpo kā pirkuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju.

1.11. “Darījums” –  satur informāciju par precem, piegādes, atlaides, bankas komisijam par visiem Pircēja izvēlētajiem Pārdevējiem, ko apmaksā pircējs un kalpo kā pirkuma nodomu līgums starp Pircēju un Promo.lv.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Pircējs apstiprina Noteikumus, kad ir ar tiem iepazinies, un atzīmē ar ķeksīti pie teikuma „Iepazinos ar preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem un tiem piekrītu.” Šādā veidā tiek apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču pirkšanu un pārdošanu promo.lv saistītos noteikumus.

2.2. Pircējs, izveidojot kontu Promo.lv, apstiprina Noteikumus pirmās reģistrācijas laikā. Pēc tam, kad Pircējs ir apstiprinājis Noteikumus pirmās reģistrācijas (konta izveidošanas) laikā, Noteikumi tiks piemēroti visiem Promo.lv veiktajiem pirkumiem un visiem pirkuma līgumiem, kas noslēgti ar Pārdevējiem pirms atjauninātu Noteikumu publicēšanas. Kad Noteikumi tiek atjaunināti, tos piemēro saskaņā ar šajā punktā aprakstīto kārtību, sākot no to publicēšanas

2.3. Pirkt preces Promo.lv ir tiesības tikai tiem Pircējiem, kuri norādīti Noteikumu 1.3. punktā. Pircējs, apstiprinot Noteikumus un iepazīstoties ar Privātuma politiku (Noteikumu 2.4. punkts) un lietošanas Noteikumiem, apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces Promo.lv.

2.4.  Promo.lv ir tiesības grozīt, labot vai papildināt dotos Noteikumus. Pircēji par to tiks informēti, piesakoties kontā vai Promo.lv pērkot preces no izvēlētā Pārdevēja pēc Noteikumu jaunās redakcijas stāšanās spēkā.

2.5. Pircējam ir pienākums iepazīties ar Promo.lv apstiprināto un publicēto Privātuma politiku. Pircēja personas dati tiks nodoti arī Pārdevējam, no kura Pircējs pērk Preces, un Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar pasūtījumā norādīto Pārdevēja noteikto kārtību, kā arī saskaņā ar Promo.lv un Pārdevēja līgumiskajām drošības saistībām attiecībā uz personas datu drošību.

2.6. Ja Pārdevējam ir paredzētas tiesības vai pienākums nosūtīt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs pats ir atbildīgs par derīgas e-pasta adreses paziņošanu Pārdevējam.

3. Preču pasūtīšana, pirkuma līguma tiesisko attiecību nodibināšanas brīdis

3.1. Pasūtot preces, Pircējam jānorāda nepieciešamie Personas dati, kurus Promo.lv apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

3.2. Kad Pircējs ir izvēlējies preci vai pakalpojumu, izveidojis preču grozu un izpildījis visas pasūtījuma darbības, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts Pirkuma līgums. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu. Pārdevējs nosūta Pircējam saiti uz spēkā esošajiem Noteikumiem un pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto uz e-pasta adresi.

3.3. Pasūtītās preces instrukcija latviešu valodā tiek piegādāta ne vēlāk kā preces piegādes brīdī uz Pircēja norādīto uz e-pasta adresi. Visa būtiskā informācija par preci un tās īpašībām ir dota preces aprakstā Promo.lv. vietnē

3.4. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts Promo.lv un Pārdevēja datubāzē to Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus Promo.lv šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.4. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.5. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, Promo.lv izmantošanas noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

5. Pircēja saistības

5.1. Pircējam, izmantojot Promo.lv, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, citi noteikumi, kuri norādīti promo.lv

5.2. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. Ja Pircējs izvēlas preces saņemt Pardevejas veikalā, Pircējam tās izvēlētajā veikalā jāizņem Noteikumos noteiktajā termiņā.

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam ir tiesības apstiprināt vai atcelt pasūtījumu 1 darba dienas laikā nenorādot iemeslu

6.2. Pārdevējs var atcelt pasūtījumu, nenorādot iemeslus. Pasūtījumu atcelšana ietekmē pārdevēja reitingu un var izraisīt tirdzniecības pārtraukšanu.

7. Pārdevēja saistības

7.1. Pārdevējs apņemas Pircēja pasūtījumus izpildīt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un sazināties ar Pircēju, izmantojot Promo.lv vietni, un nekad nekomunicēt ar Pircēju citos kanālos, izņemot gadījumus, kuri skaidri noteikti šajos Noteikumos vai Promo.lv vietnē. Ar šo Pircējs un Pārdevējs nepārprotami apstiprina, ka jebkura saziņa par pasūtījuma izpildi, kura tiek veikta ārpus Promo.lv vietnes (sistēmas), pusēm nav obligāta un nav saistoša.

7.2. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami Promo.lv sistēmā Pircējam sniegt informāciju par preču stāvokli un kvalitāti

7.3. Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās preces.

7.4. Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.

7.5  Ja pārdevējs pēc pasūtījuma apstiprināšanas nevar piegādāt izvēlēto preci no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ, tad viņam par to ir jāinformē Pircējs un Promo.lv. Šādā gadījumā pasūtījums tiks atcelts un naudas līdzekļi tiks atgriezti Pircējam saskaņā ar vispārējiem preču atgriešanas noteikumiem.

8. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

8.1. Preču cenas Promo.lv norādītas eiro, ar PVN

8.2. Par pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties vienā no šiem veidiem:

8.2.1. izmantojot internetbanku;

8.2.2. ar bankas karti

8.3. Kad Pārdevējs saņem pilnu samaksu par precēm, preču pasūtījums tiek apstiprināts un tiek apstrādāts.

8.4. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti – PVN rēķini, kuri vienlaikus ir arī preču garantijas taloni, viņam var tikt izsniegti fiziski kopā ar precēm vai elektroniski uz e-pasta adresi, tūlīt pēc pasūtījuma izpildīšanas. PVN rēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie tiesību akti.

8.5. Pircēja iegādāto preču PVN rēķinus var arī ievietot Pircēja kontā promo.lv sadaļā „Mani reķini”.

8.6. Ja pircēja grozā ir preces no vairākiem pārdevējiem, tad pēc maksājuma saņemšanas šis darījums tiek sadalīts atsevišķos pasūtījumos katram pārdevējam. Visi pasūtījumi tiek izsekoti atsevišķi viens no otra un ir atsevišķi pasūtījumi.

8.7 Ja pasūtījuma apmaksa nav veiksmīgi izpildīta, Pircējs var norēķināties par darījumu 24 stundu laikā. Ja pēc 24 stundām pasūtījums netiek apmaksāts, darījums tiek automātiski atcelts.

9. Preču piegāde

9.1. Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, ko piedāvā pārdevējs

9.2. Ja Pircējs izvēlas preču piegādi “Pārdevēja piegāde”:

9.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

9.2.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Preču saņemšanas brīdī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase). Ja Pircējs pats nepieņem preces, kaut arī preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pārdevējam ir tiesības nodot preces citai personai, kura atrodas norādītajā adresē, un Pircējam nebūs tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi nepareizajai personai.

9.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.

9.2.4. Samaksa par preču piegādi mājās neietver pasūtīto preču uznešanu augstāk par pirmo stāvu – šo pakalpojumu pircējs var pasūtīt papildus. Uznešanas pakalpojums nav pieejams.

9.3. Ja Pircējs izvēlas Preču piegādi ar Omniva pakomātu, DPD PickUp punktu, Cirkle K uzpildes staciju vai kādā no Latvijas Pasta nodaļām:

9.3.1. Omniva pakomātos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 30 kg.

9.3.2. DPD PickUP punktos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 20 kg (katra paka).

9.3.3. Cirkle K uzpildes stacijās var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 10 kg (katra paka).

9.3.4. Latvijas Pasta nodaļās var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 20 kg. Par šo svaru smagākas preces netiek piegādātas ar pakomātiem un sūtījumu pašapkalpošanās termināļiem.

9.3.5. Sūtījums no Omniva pakomāta jāizņem 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Promo.lv ir informējis pa e-pastu Pircēju, ka preces var saņemt.

9.4. Preces aprakstā un grozā norādītie piegādes nosacījumi nav galīgi neprecizēt. Preču piegāde var kavēties no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem. Ja Pārdevējs preces nepiegādā pasūtījumā noteiktajā termiņā un Puses nevienojas par papildu termiņu preču piegādei, Pircējs var izmantot Noteikumu 11.1. punktā noteiktās tiesības – atkāpties no preču vai pakalpojumu pirkuma līguma.

9.5. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja, vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

9.6. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar kurjeru, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Pārdevējā veikalā jāpārbauda sūtījuma un preces (preču) stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas pienācīgā stāvoklī un tām nav bojājumu, kuru rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī nav preces (preču) komplektācijas neatbilstību (tādu, kuras var noteikt preču ārējās apskates laikā). Ja Pircējs konstatē, ka piegādātās preces iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-as) un/vai preces (preču) komplektācija ir nepilna, Pircējam tas jāatzīmē preces nodošanas-pieņemšanas dokumentā. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs no atbildības par preču bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī no atbildības par preču komplektācijas neatbilstībām tiek atbrīvots tikai tajā gadījumā, ja šādas neatbilstības var noteikt preču ārējās apskates laikā.

9.7. Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.

9.8. Ja saskaņā ar Noteikumu 9.2.–9.3. punktu Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, pārstāvji sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja Pircējs joprojām neizņem preces vai neizdodas tās izsniegt Pircējam, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts, bet Pircējam tiek atmaksāta nauda, atskaitot Darījuma komisiju, karšu vai bankas darijumu maksu un piegādes maksu.

10. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

10.1. Katras Promo.lv publicētos preces aprakstā.  ir norādītas īpašības un noteikumi par garantiju, piegādi un atgiešanu.

10.2 Iegādājoties preci, Pircējs piekrīt preces aprakstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

10.2.1. prece atbilst Pārdevēja aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā precei, ko pārdevējs ir piedāvājis, reklamējot šo preci Promo.lv;

10.2.2. prece ir piemērota izmantošanai mērķim, kuram tāda veida preces parasti tiek izmantotas;

10.2.3. prece atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti ir raksturīgi tāda paša veida precēm un kuru Pircējs var pamatoti gaidīt pēc preču veida un priekšmeta ražotāja, viņa pārstāvja vai pārdevēja publiski sniegtajiem paziņojumiem, ieskaitot reklāmu un priekšmetu marķējumu, par priekšmeta konkrētajām īpašībām.

10.4 Šie noteikumi un nosacījumi tiek saglabāti pirkuma brīdī un ir pieejami Pircējam apskatei.

10.5. Pārdevēja piedāvātās preces ir piemērotas kvalitātes. Prece atbilst patērētāja pirkuma līgumam, ja:

10.6. Ne Pārdevējs, ne Promo.lv nav atbildīgs par to, ka Pārdevēja pārdodamās preces pēc izmēra, formas, krāsas vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajam izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Pārdevēja. Preču attēli paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem un ir tikai piemēri. Oriģinālo produktu krāsas, uzraksti, parametri, izmēri, izmēri, funkcijas un/vai jebkādas citas īpašības savu vizuālo īpatnību dēļ var izskatīties atšķirīgi nekā realitātē, tāpēc lūdzam vadīties pēc preču aprakstos norādītajām preču īpašībām.

10.7. Pārdevējs dažādiem preču veidiem piešķir noteiktu termiņu spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi norādīti šādu preču aprakstos vai kopā ar preces rēķinu, kas atbilst garantijas lapai.

10.8. Pārdevēja piešķirtā kvalitātes garantija neierobežo patērētāju tiesības, kuras neatbilstošas kvalitātes preces vai pakalpojuma iegādes gadījumā viņiem nosaka tiesību akti.

10.9. Pārdevējs pats nenodrošina preču garantijas apkalpošanu (izņemot vienkāršu preces darbības pārbaudi, kam nav vajadzīgas speciālas zināšanas):

10.9.1. ja centrs (-i), kas nodrošina garantijas apkalpošanu, atrodas ārpus Latvijas Republikas robežām, Pārdevējs organizē preču nosūtīšanu uz šādu (-iem) centru (-iem);

10.9.2. ja centrs (-i), kas nodrošina garantijas apkalpošanu, atrodas Latvijas Republikā, Pircējs tiek novirzīts uz šādu (-iem) centru (-iem).

10.10. Datu nesējos esošajai informācijai garantija netiek piemērota. Sakarā ar datu zudumu vai atjaunošanu radušies izdevumi netiek atlīdzināti.

10.11. Gadījumos, kad saskaņā ar tiesību aktiem konkrētām precēm tiek noteikts konkrēts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Pircējam tā, lai dotu viņam reālu iespēju izmantot šādas preces pirms derīguma termiņa beigām.

10.12. Informāciju par garantijas noteikumiem atsevišķiem preču veidiem atradīsiet ŠEIT.

11. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma, preču atpakaļatdošanas un apmainīšanas kārtība

11.1. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma:

11.1.1. Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pirkuma līguma, izmantojot atteikuma tiesību, Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.

11.1.2. Par atkāpšanos no pirkuma līguma Pircējs, paziņo Promo.lv un Pardevēju izmantojot pasūtījuma skatā pieejamo elektronisko veidlapu.

11.1.3. 14 (četrpadsmit) dienu termiņš, kas paredzēts atkāpšanās no pirkuma līguma un atteikuma tiesību izmantošanai, tiek skaitīts šādi no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, ir apstiprinājis pasūtījuma saņemšanu vai apstiprinājums ir noticis automātiski pēc apstiprinājuma termiņa beigām 48 stundas pēc piegādes apstiprinājuma no Pārdevēja vai kurjera dienesta

11.1.4. Ja Pircējs atkāpjās no pirkuma līguma, kamēr prece viņam vēl nav piegādāta, Pircējam ir jāinformē Promo.lv Klientu atbalstu. Pircēja atteikums tiek noformēts kā pasūtījuma anulēšana, un par to tiek informēts Pārdevējs.

11.1.5. Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma pēc tam, kad prece jau ir piegādāta vai viņš to ir saņēmis, tiek piemēroti Noteikumu 11.6. punkta nosacījumi.

11.2 Atbilstošas kvalitātes preču apmaiņas un atpakaļ atdošanas noteikumi

11.2.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču no pasūtījuma apstiprinājuma apmainīt iegādātās preces pret analoģiskām citu izmēru, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas precēm. Ja, apmainot preces, rodas cenu atšķirība, Pircējam ar Pārdevēju jānorēķinās atbilstoši pārrēķinātajām cenām.

11.2.2. Ja Pircējam nepatīk iegādāto preču forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču nodošanas viņam tās apmainīt vai atdot atpakaļ. Pircējam ir tiesības apmainīt vai atdot atpakaļ visas preces, kuras nav iekļautas šajā sarakstā:

11.2.2.1. tabaka un tabakas izstrādājumi;

11.2.2.2. parfimērija, kosmētika un ķermeņa kopšanas līdzekļi;

11.2.2.3. foto un kinematogrāfijas preces;

11.2.2.4. iespiestas grāmatas, reprodukcijas un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi;

11.2.2.5. audumi;

11.2.2.6. mīkstie grīdas segumi, izņemot paklājus un paklājiņus;

11.2.2.7. vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu trikotāžas apakšveļa;

11.2.2.8. zīdaiņu apģērbs;

11.2.2.9. zeķbikses, zeķes, zeķītes un līdzīgi izstrādājumi;

11.2.2.10. šūti vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu krekli, naktskrekli, pidžamas un līdzīgi izstrādājumi;

11.2.2.11. krūšturi, jostas, korsetes un līdzīgi izstrādājumi;

11.2.2.12. pērles, dārgakmeņi, dārgmetāli un to izstrādājumi, izņemot bižutēriju;

11.2.2.13. mašīnas un mehāniskās ierīces;

11.2.2.14. elektriskās ierīces un iekārtas, skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas ierīces, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas ierīces;

11.2.2.15. optiskā, foto, kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces, medicīnas vai ķirurģiskās ierīces un aparāti;

11.2.2.16. pulksteņi;

11.2.2.17. mūzikas instrumenti;

11.2.2.18. mēbeles, gultas piederumi, lampas;

11.2.2.19. rotaļlietas, spēles, izņemot sporta un makšķerēšanas piederumus;

11.2.2.20. mākslas darbi, kolekcionēšanas objekti un antikvārie priekšmeti;

11.2.2.21. Pārtikas preces;

11.2.2.24   . sveramas un mērāmas preces, kuras pēc Pircēja pieprasījuma ir speciāli sagatavotas, nogrieztas, sagrieztas u. tml.

11.2.3. Saņemot preces, Pārdevējs apņemas tās aizstāt ar tām pašām precēm, tikai tādas formas, izmēra, krāsas, modeļa vai komplektācijas, kā norādījis Pircējs. Ja Pārdevējam nav apmainīšanai piemērotas preces, viņš atmaksā Pircējam par preci saņemto naudu.

11.2.4. Preču un naudas atgriešanas kārtība ir noteikta Noteikumu 11.5. punktā.

11.3. Neatbilstošas kvalitātes preču apmaiņas un atpakaļ atdošanas noteikumi

11.3.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek apmainītas, atdotas saskaņā ar Noteikumos minēto kārtību un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

11.3.2. Ja Pircējs ir iegādājies nekvalitatīvas preces un tas ir atzīmēts preču nodošanas-pieņemšanas dokumentā (ja nav atzīmēts, tad Noteikumu 11.3. punkta nosacījumi) vai preču neatbilstošā kvalitāte izpaužas kā ražošanas defekts, kas bija jau pirkšanas brīdī, vai arī kā neatbilstība ražotāja specifikācijām, Pircējs var atdot preces atpakaļ un pēc savas izvēles var prasīt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

11.3.2.1. lai Pārdevējs atmaksā naudu un atceļ pirkuma līgumu, ja neatbilstošas kvalitātes preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

11.3.2.1. lai Pārdevējs novērš preces trūkumus, ja trūkumus ir iespējams novērst, nodrošinot preces atbilstību līguma noteikumiem;

11.3.2.2. apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

11.3.2.3. lai samazināta pirkuma cena;

11.3.2.4. lai prece tiek aizstāta ar analoģisku atbilstošas kvalitātes preci, izņemot gadījumus, kad trūkumi ir nelieli vai radušies Pircēja vainas dēļ;

11.3.3. Pircēja tiesību izmantošana:

11.3.3.1. Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Pārdevējs

Pēdējā pārskatīšana 15.06.22

Tiešsaistes maksājumi:

Piegāde:

Klientu apkalpošana:

Par uzņēmumu:

ECOM EUROPE

Izgatavots ar Latvijā
LH 0.05
© 2006 - 2024 | ECOM EUROPE