Pārdevēja līgums

1. Jēdzieni

1.1. Pircējs – Promo.lv mājaslapā reģistrēts lietotājs, kurš ir nosūtījis pieteikumu preču vai pakalpojumu iegādei no Pārdevēja.

1.2. Pārdevējs – uzņēmums, kas reģistrēts Promo.lv mājaslapā un izsaka publisku piedāvājuma piedāvājumu savai precei vai pakalpojumu.

1.3.Promo- Ecom Europe Limited

1.4. Pārdošanas līgums - Līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, izmantojot Promo nodrošinātos elektroniskos rīkus

1.5.Pasūtījuma saņemšanas datums - Tas tiek aprēķināts, pamatojoties uz neatkarīgiem datiem, ko Promo saņēmis no kurjera dienesta, pamatojoties uz izsekošanas numuru. Piegādes gadījumā "Pārdevēja piegāde" - Pircēja parakstāmā preces pieņemšanas akta vai čeka datums. Elektroniska produkta ar tūlītēju piegādi gadījumā pasūtījuma datums.

1.6 Pasūtījuma apstiprināšanas datums - laiks, kad lietotājs apstiprināja pasūtījuma saņemšanu, nospiežot pogu "Apstiprināt saņemšanu" vai tas tika izdarīts automātiski pēc 48 stundu dienām pēc "pasūtījuma saņemšanas datuma" (1.5)

1.7. Atgriešanas saistību izpildes termiņš ir periods, kurā Pircējam ir tiesības atgriezt preci, nenorādot iemeslus.

Šis termiņš ir atkarīgs no konkrētās preces atgriešanas nosacījumiem un tiek aprēķināts šādi: Pasūtījuma apstiprināšanas datums (1.6) + X atgriešanas dienas + 1 diena, kur X atgriešanas dienas ir skaitlis, ko Pārdevējs norāda, rediģējot preces.

1.8. Minimālais atgriešanas periods ir 14 dienas.

1.9. Kupons - Pārdevēja izsniegta atlaides garantija % vai summas veidā EUR, ko Pircējs piemēro preču pieteikšanas procesā.

1.10. Darījuma summa - ietver pārdotās preces pašizmaksu, piemēroto atlaidi Kupona veidā (1.9) un piegādes izmaksas.

1.11 Pabeigts darījums — prece, kuras atgriešanas datums ir beidzies.

1.12. Pārdošanas atskaite - pabeigto darījumu saraksts.

1.13 Atlikums - uz Pārskatu balstīta veikto pārdošanas darījumu summa, par kuru nav veikti savstarpējie norēķini starp Promo un Pārdevēju

1.14. Uzņemas pilnu atbildību - Garantē visu izdevumu atmaksu no bilances.

1.15. Pārdevēja vērtējums — vērtējums, ar kā palīdzību novērtē Pārdevēja pakalpojumu

to nosaka Pircējs pēc Pasūtījuma apstiprināšanas.

1.16 Piedāvājuma vērtējums – Pircējs pēc Pasūtījuma apstiprināšanas nosaka savu vērtējums par preces vai pakalpojuma kvalitāti.

1.17. Atbrīvojums no atbildības - apņemas neiesniegt nekādas finansiālas un juridiskas pretenzijas, kas pieņemtas konfliktu risināšanai starp Pārdevēju un Pircēju pārdošanas līguma ietvaros.

1.18. Pro līmenis - Pārdevēja maksas pakalpojums, kas nodrošina papildu iespējas.

1.19 Pārdevēja darba laiks - Pārdevēja iestatījumos Pārdevēja panelī iestatītais laiks.

1.20. Darba diena - Darba diena Pārdevēja valstī.

1.21.Pirkums - prece vai pakalpojums pasūtījumā.

1.22 Pirkuma maksa – pasūtījumā norādītā preces vai pakalpojuma cena pirms atlaides.

1.23 Paziņojums – elektroniska ziņa Pārdevēja panelī un/vai uz Pārdevēja e-pastu.

2. Galvenie noteikumi

2.1 Promo, tā izstrādātajā elektroniskajā platformā Promo.lv, reklamē Pārdevēja preces un nodrošina pirkuma procesu starp Pircēju un Pārdevēju. Promo darbojas kā pakalpojumu sniedzējs un konfliktu starpnieks un nav pārdošanas līguma puse.

2.2 Pārdevējs uz Pircēja vārda izsniedz precēm rēķinu un visus nepieciešamos garantijas dokumentus.

2.3. Pārdevējs garantē klientam vismaz 14 dienu atgriešanas termiņu neatkarīgi no Patērētāja pamattiesībām, taču var šo termiņu pagarināt preces iestatījumos.

2.4. Pārdevējs maksā Promo komisiju par katru pabeigto darījumu.  Pašreizējā komisija tiek piemērota pasūtījuma izveidošanas brīdī.

2.5. Komisijas samaksa tiek veikta naudas atgriešanas brīdī saskaņā ar pārdošanas atskaiti vai ar atsevišķu rēķinu, savstarpēji vienojoties.

3.Pasūtījumu apstrādes noteikumi

3.1.Pēc informācijas saņemšanas par pasūtījuma apmaksu, Pārdevējam ir 24 stundas, Pārdevēja darba laikā, lai apstiprinātu pasūtījumu.

3.2. Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu līdz apstiprinājuma saņemšanai.

3.3. Ja pasūtījumu atceļ Pārdevējs, no Pārdevēja tiek iekasēta komisijas maksa maksājumu uzņēmuma komisijas apmērā, + 1% no Darījuma summas.

3.4 Atceļot vairāk nekā 10 pasūtījumus mēnesī, Pārdevēja konts var tikt iesaldēts un pakalpojuma līgums tiek izbeigts.

4. Preces atgriešanas nosacījumi

4.1. Ja pircējs ir deklarējis lēmumu par preču atgriešanu pēc apstiprināšanas, izmantojot funkciju "Atgriezt preci":

4.1.1 Pārdevējs garantē atbildi uz pieteikumu 24 stundu laikā, Pārdevēja darba laikā, pēc pieteikuma paziņošanas.

4.1.2 Pēc preču saņemšanas Pārdevējam ir tiesības 14 darba dienu laikā pārbaudīt atgriezto preci.

4.1.3.Pārdevējs un Pircējs visus konfliktus risina savstarpējo pārrunu ceļā, neiesaistot Promo.

4.1.4 Gadījumā, ja Promo ir iesaistīts starpniecībā atmaksas konflikta gadījumā, Pārdevējs apņemas pieņemt jebkuru lēmumu, kas tiek pieņemts Promo pieņemtās Pirkuma cenas ietvaros, un atbrīvo Promo no jebkādām saistībām.

4.2 Ja pircējs lēmumu par preču atgriešanu ir deklarējis pirms apstiprināšanas, izmantojot pakalpojumu "Noregulējuma centrs":

4.2.1 Pārdevēja pienākums ir atrisināt konfliktsituāciju un piedāvāt risinājumu Pircējam 48 stundu laikā darba dienās pēc pieteikuma izveidošanas.

4.2.2 Ja Pārdevējs nav atrisinājis situāciju, tad lēmumu pieņem Promo.

4.2.3  4.2.2. gadījumā Pārdevējs apņemas pieņemt un izpildīt jebkuru lēmumu Pirkuma cenas ietvaros un atbrīvo Promo un Pircēju no atbildības.

6. Norēķinu noteikumi

6.1 Pārdevējs pilnvaro Promo paturēt no klienta par pirkumu saņemto naudas summu līdz atgriešanas pienākuma termiņa beigām.

6.2 Pēc atgriešanas saistību izpildes termiņa beigām pārskatam tiek pievienota pirkuma cena, saskaņā ar kuru naudas līdzekļi tiek atgriezti Pārdevēja kontā.

6.3 Pārdevējs jebkurā laikā var deklarēt summas samaksu kārtējā pārskatā, vai arī tas tiks izdarīts automātiski mēneša pēdējā dienā.

6.4 Pārdevējs saņem rēķinu par komisiju katra mēneša 1. datumā un ir jāapmaksā 3 dienu laikā.  Rēķina neapmaksas gadījumā Promo ir tiesības ieturēt summu no Pircēju maksājumiem.

7.Datu apstrādes noteikumi

7.1 Pārdevējs, pamatojoties uz Pircēja pieteikumu pirkumam, iegūst piekļuvi Pircēja personas datiem: Vārds, Uzvārds, Adrese, Tālrunis, E-pasts, Adreses saņēmēja vārds, uzvārds un tālrunis, komentāri par Pirkumu. kas satur personas datus un jebkādus datus, kas iegūti, izmantojot Paneļa pārdevēja vadību.

7.2 Pārdevējs ir atbildīgs par personas datu uzglabāšanu un piekļuvi tiem, kā arī ir atbildīgs par Promo pieņemtajiem Privātuma politikas noteikumiem.

7.3 Pārdevējam ir aizliegts izpaust vai nodot trešajām personām Pircēju personas datus, izņemot nepieciešamību izpildīt pasūtījumu.

7.4 Pārdevējam ir aizliegts sazināties ar klientu ārpus Promo.lv izveidotajiem pasūtījumiem, izmantojot personas datus mārketinga vai citiem mērķiem.

7.5 Pārdevējs apņemas glabāt Pircēja datus tikai grāmatvedības un juridisko formalitāšu nodrošināšanai.

7.6 Pārdevējam ir atļauts sazināties ar Pircēju tikai Promo nodrošinātajā čatā.

8. Kuponi

8.1 Pārdevējs garantē Promo maksājumus par visiem izveidotajiem kuponiem un ir pilnībā atbildīgs par šo datu pareizību.

8.2 Aprēķins notiek, atņemot summu no Darījuma summas, pārdošanas pārskata apmaksas brīdī.

9. Preces piegāde

9.1 Pārdevējs apņemas nosūtīt preci uz Pircēja adresi 24 stundu laikā Pārdevēja darba laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas.

9.2 Ja pasūtījums tiek apstiprināts pirms "Nosūtīšanas termiņa", tad sūtījumam jānotiek apstiprināšanas dienā.

9.3 Pārdevējs ir pilnībā atbildīgs par viņa sniegto izsekošanas datu precizitāti pasūtījuma apstrādes laikā.

9.4 Ja preces netiek piegādātas klientam 7 dienu laikā pēc nosūtīšanas, pasūtījums tiek uzskatīts par atceltu un nauda par pasūtījumu tiek atgriezta klientam. Šajā gadījumā Pārdevējs atbrīvo Promo no atbildības.

10. Līguma izbeigšana

10.1 Pārdevēja kontu var anulēt šādos gadījumos:

10.1.1 Pārdevējs kalendārā mēneša laikā atcēla vairāk nekā 10 pasūtījumus.

10.1.2 Preču nosūtīšanas un atgriešanas noteikumu pārkāpšanas gadījumā.

10.1.3 Pārdevēja vērtējums pēdējo 30 dienu laikā ir zemāks par 3.0.

10.1.4 Nav pārdošanas 60 dienu laikā.

11. Papildus pakalpojumi un komisijas maksas

11.1 Promo var iekasēt no Pārdevēja papildu komisijas maksu ar šādiem nosacījumiem:

1.1.1  - Pārdevēja atcelts pasūtījums - tiek iekasēta maksājumu sistēmas komisijas maksa + 1% no pasūtījuma vērtības

11.1.2 - Konflikta starpniecība Risināšanas centrā, spēkā 48 stundas pēc pieteikuma izveidošanas - 1% no pirkuma cenas.

11.1.3 - Anulētais pasūtījums apstrādes perioda beigās - 1% no pasūtījuma vērtības.

11.1.4 - Preces vērtējums zem 2,0 - tiek iekasēta maksājumu sistēmas komisijas maksa + 1% no pasūtījuma vērtības

11.2 Akcija apbalvo Pārdevēju ar šādiem nosacījumiem:

11.2.1 - 100 izpildīti pasūtījumi bez atcelšanas - bezmaksas abonements

uz "Pro līmenis"

11.2.2 - Mēnesis bez pieteikumiem noregulējuma un atcelšanas centram - ikona "Uzticams pārdevējs".

11.2.3 - Vidējais vērtējums precēm 4,5 kalendārā mēneša laikā - 10% atlaide visām komisijām.

12. Reitings/ Vērtējumi

12.1 Vērtējumu nevar noņemt vai mainīt, izņemot šādos gadījumos:

12.11 Ja pārdevēja vērtējums apraksta preci

12.1.2 Ja preces vērtējums raksturo pārdevēja pakalpojumu

12.1.3 Rupja vai necienīga valoda.

12.1.4 Apsūdzība par krāpšanu, krāpšanu vai citām prettiesiskām Pārdevēja darbībām bez policijas vai tiesas rīkojuma uzrādītiem pierādījumiem.

12.1.5 Satur Pārdevēja personas datus

12.2 Pārdevējam ir tiesības iesniegt sūdzību par jebkuru

uz reitingu, kas, viņaprāt, aizskar godu un cieņu vai satur nepamatotas apsūdzības

13. Strīdi un nesaskaņas

13.1 Visi strīdi tiek risināti sarunu ceļā.  Ja sarunās nav bijis iespējams panākt rezultātu, galīgo lēmumu pieņem neatkarīgs Starpnieks, kuru Pārdevējs izvēlas no Promo sniegtā saraksta.

Pēdējā pārskatīšana 29.06.22

Tiešsaistes maksājumi:

Piegāde:

Klientu apkalpošana:

Par uzņēmumu:

ECOM EUROPE

Izgatavots ar Latvijā
LH 0.05
© 2006 - 2024 | ECOM EUROPE